Tiếng Anh Lớp 7: III. Put the verbs in brackets in either past simple or present perfect. 16. They (buy) _______a new house last week. 17.1 (buy) ______

Tiếng Anh Lớp 7: III. Put the verbs in brackets in either past simple or present perfect. 16. They (buy) _______a new house last week. 17.1 (buy) _______ a new television. 18. My mother (watch) _______Don’t burn several times. 19. I (watch) _______Iron man last night. 20. My father (meet) _______my teacher before. 21. My brother (meet) _______his old friends yesterday. 22. He (go) _______to Paris last summer. 23. She (never, go) _______to Paris. 24. Phong (finish) _______his homework recently. 25. My friend (finish) _______his essay three days ago., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ