Tiếng Anh Lớp 7: I.choose the best anwer 1.Nga/my/younger sister A.Nga am my younger sister B.Nga are my younger sister C.Nga my younger sister

Tiếng Anh Lớp 7: I.choose the best anwer 1.Nga/my/younger sister A.Nga am my younger sister B.Nga are my younger sister C.Nga my younger sister D.Nga is my younger sister 2.She/enjoy/read/ books A.She enjoys to read books B.She enjoys reading books C.She enjoy reading books D.She enjoy to read books  3.she/start/ the hobby/ when/she/6  A.She started the hobby when she is 6 B.She starts the hobby when she will be 6 C.She started the hobby when she was 6  D.She starts the hobby when she 6 4.Our brother/ share/the hobby/ her A.Our brother share the hobby to her B.Our brother shares the hobby to her C.Our brother shares the hobby with her D.Our brother share the hobby with her 5.Nga/often/read/book/before/ bed  A.Nga often read a book before going to bed  B.Nga often reads a book before going to bed  C.Nga reads a often book before going to bed  D.Nga often read book before going to bed  6.She/ sometimes/ library/borrow/ books A.She sometimes goes to library to borrow books  B.She sometimes go to library to borrow books  C.She is sometimes go to library to borrow books  D.She goes to sometimes library to borrow books  coi chừng nhìn lộn nha <3, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai