Tiếng Anh Lớp 7: Exercie 1 : supply the correct forms of the verbs in brackets 1. My brother (do)……………..his homework in his room now,He (do) .

Tiếng Anh Lớp 7: Exercie 1 : supply the correct forms of the verbs in brackets 1. My brother (do)……………..his homework in his room now,He (do) ……………it everyday 2.They (visit)……….us next week 3. It usually (rain)……….in the rainy season 4. I (not go)………….to school on sunday., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai