Tiếng Anh Lớp 7: Bài 7: Điền đại từ sở hữu thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành đoạn hội thoại sau. 1. Peter: Hi Tom, you look happy today  Tom: Oh

Tiếng Anh Lớp 7: Bài 7: Điền đại từ sở hữu thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành đoạn hội thoại sau. 1. Peter: Hi Tom, you look happy today  Tom: Oh, hi Peter. I am so excited. My father’s bought me a new bike. Peter: Really, I’ve got  a new bike too. My bike is blue. How about(1) ________? Tom (2)_________is green. I’ve heard that Jim has a bike too (3)_______has the same color. Peter: Yes, I saw his bike but I haven’t seen ( 4)__________How about going cycling together this weekend? Tom: That a good idea. Let’s invite Jim to join us. 2. Jim: Hello, this is Jim.  Tom: Oh, hi Jim, this is Peter. Peter and I are going cycling this weekend because we’ve got new bikes. Do you want to join us? Jim: It sounds nice. Tom: My bike is green. It has the same color with (5)__________I hope that I won’t mistake your for (6)___________ Jim: Don’t worry, my bike must look older than (7)_______Oh, wait  a minute. I’ve remembered that my bike’s broken. Tom: It’s such a pity. Can you borrow a bike? Jim: Uhm, let see. My sister has a bike. I will borrow (8)________ I will call you if she agrees to lend me her bike. Tom: Okay, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai