Tiếng Anh Lớp 5: Giải giúp mik bài tập này nhé. Mik đang cần gấp lắm đó. CHIA ĐỘNG TỪ [V] SAO CHO PHÙ HỢP; My cousin, Peter (have)………..a do

Tiếng Anh Lớp 5: Giải giúp mik bài tập này nhé. Mik đang cần gấp lắm đó. CHIA ĐỘNG TỪ [V] SAO CHO PHÙ HỢP; My cousin, Peter (have)………..a dog. It (be)………..an intelligent pet with a short tail and big black eyes. Its name (be)………..Kiki and it (like)………..eating pork. However, it (never/ bite)………..anyone; sometimes it (bark)………..when strange guests visit. To be honest, it (be)………..very friendly. It (not/ like)………..eating fruits, but it (often/ play)………..with them. When the weather (become)………..bad, it (just/ sleep)………..in his cage all day. Peter (play)………..with Kiki every day after school. There (be)………..many people on the road, so Peter (not/ let)………..the dog run into the road. He (often/ take)………..Kiki to a large field to enjoy the peace there. Kiki (sometimes/ be)………..naughty, but Peter loves it very much., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai