Tiếng Anh Lớp 5: Em hãy cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành những câu sau:     1. What there ( be )  ( drink ) for dinner?     2. We

Tiếng Anh Lớp 5: Em hãy cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành những câu sau:     1. What there ( be )  ( drink ) for dinner?     2. We ( be) tired and we’d like ( sit) down.     3. What your sister( want ) ?              – She ( want ) a cold drink.        4. I ( not be) hungry and I ( not want ) any rice         5. There ( be ) any banana ?        6. How Mr. Minh ( fell ) now?, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ