Tiếng Anh Lớp 12: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from A. permitt ed B

Tiếng Anh Lớp 12: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from A. permitt ed B. want ed C. stopp ed D. need ed, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ