Tiếng Anh Lớp 12: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlinded word(s) in each of th

Tiếng Anh Lớp 12: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlinded word(s) in each of the following questions Students are required to abide by the rules of the school and mind their manners A. obey B. memorize C. review D. compose, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 12: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlinded word(s) in each of th”

 1. Kiến thức: Từ vựng 
  Giải thích: 
  abide by: tuân theo 
  A. obey (v): vâng lời, tuân lệnh                            B. memorize (v): ghi nhớ 
  C. review (v): đánh giá, nhận xét                         D. compose (v): sáng tác 
  => abide by = obey (v): tuân theo, tuân lệnh 
  Tạm dịch:Học sinh được yêu cầu tuân thủ các quy tắc của nhà trường  và lưu ý cách cư xử của họ.
  Chọn A

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ