Tiếng Anh Lớp 12: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions “Did you

Tiếng Anh Lớp 12: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions “Did you enjoy your picnic?” – Yes, we had a great time and on the way home, we stopped ___ the sunset” A. to admire B. admiring C. to have admired D. for admiring, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ