Tiếng Anh Lớp 12: It was difficult to deliver the letter_______the sender had written the wrong address on the envelope. A. though B. but C. so

Tiếng Anh Lớp 12: It was difficult to deliver the letter_______the sender had written the wrong address on the envelope. A. though B. but C. so D. because, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 12: It was difficult to deliver the letter_______the sender had written the wrong address on the envelope. A. though B. but C. so”

  1. Giải đáp D

    Giải thích: because + mệnh đề: bởi vì

    Dịch: Rất khó để chuyển bức thư bởi người gửi đã viết sai địa chỉ trên phong bì.

    Trả lời

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ