Tiếng Anh Lớp 10: (Giải thích giúp em ạ)7. They received ____________ help from their parents, but they still become successful. A. so few B. such a few

Tiếng Anh Lớp 10: (Giải thích giúp em ạ)7. They received ____________ help from their parents, but they still become successful. A. so few B. such a few C. a little D.little​9).Because his story was ___ we all couldn’t help laughing. A. amusing B. amuse C. amused D. amusement, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ