Tiếng Anh Lớp 10: 23. She always……….. delicious meals. (make) 24. Tom……………… eggs. (not eat) 25. They………………. (do) the home

Tiếng Anh Lớp 10: 23. She always……….. delicious meals. (make) 24. Tom……………… eggs. (not eat) 25. They………………. (do) the homework on Sunday. 26. Police………………. robbers (catch) 27. My mom…………….. at a shopping store last week. (be) 28………….Duong and Hoa…………… to work by bus every day? (go) 29………….. your parents……………. with your decision 3 days ago? (agree) 30. My sister……………her hair every day (wash) Giúp mình vs ạ, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai