Tiếng Anh Lớp 10: 11. I (lose)…… ……………. my keys since 4 years. 12. He always (spend)………… ………. a lot of money. 13. My boyfriend and I (break

Tiếng Anh Lớp 10: 11. I (lose)…… ……………. my keys since 4 years. 12. He always (spend)………… ………. a lot of money. 13. My boyfriend and I (break)……………..for 2 months. 14. Hoa (do)………my lesson now. 15. He (see)………. me yesterday. 16. Lan usually (stay)……….up late at night. 17. I (buy) ……………… the ticket yesterday. 18. Tim (attend) ……………… the meeting at the moment. 19. He (not study) ……………… English for 2 years. 20. Our class (start) ……………… now., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai