Tin học Lớp 8: Viết chương trình tính tổng tích hiệu và thương của hai số nguyên bất kỳ được nhập từ bàn phím

Tin học Lớp 8: Viết chương trình tính tổng tích hiệu và thương của hai số nguyên bất kỳ được nhập từ bàn phím, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Tin học Lớp 8: Viết chương trình tính tổng tích hiệu và thương của hai số nguyên bất kỳ được nhập từ bàn phím”

 1. Program phep_tinh;
  uses crt;
  var a,b,tong,hieu,tich:integer; 
  thuong: real;
  Begin
  clrscr;
  write(‘Nhap so thu nhat: ‘);
  readln(a);
  write(‘Nhap so thu hai: ‘);
  readln(b);
  tong:= a + b;
  hieu:= a – b;
  tich:= a * b;
  thuong:= a/b;
  writeln(‘Tong cua hai so ‘,a,’ + ‘,b, ‘ = ‘,tong);
  writeln(‘Hieu cua hai so ‘,a,’ – ‘,b, ‘ = ‘,hieu);
  writeln(‘Tich cua hai so ‘,a,’ * ‘,b, ‘ = ‘,tich);
  writeln(‘Thuong cua hai so ‘,a,’ / ‘,b, ‘ = ‘,thuong:4:2);
  readln;
  End.

  Trả lời
 2. Program phep_tinh 1 ;
  uses crt;
  var a,b,tong,hieu,tich:integer; 
  thuong: real;
  Begin
  clrscr;
  write(‘Nhap so thu nhat: ‘);
  readln(a);
  write(‘Nhap so thu hai: ‘);
  readln(b);
  tong:= a + b;
  hieu:= a – b;
  tich:= a * b;
  thuong:= a/b;
  writeln(‘Tong cua hai so ‘,a,’ + ‘,b, ‘ = ‘,tong);
  writeln(‘Hieu cua hai so ‘,a,’ – ‘,b, ‘ = ‘,hieu);
  writeln(‘Tich cua hai so ‘,a,’ * ‘,b, ‘ = ‘,tich);
  writeln(‘Thuong cua hai so ‘,a,’ / ‘,b, ‘ = ‘,thuong:4:2);
  readln;
  End.
  chúc bạn may mắn

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button