Tin học Lớp 11: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, câu lệnh nào sau đây là khai báo hằng? A. Const max = 50; B. Const max := 50; C. Const integer m

Tin học Lớp 11: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, câu lệnh nào sau đây là khai báo hằng? A. Const max = 50; B. Const max := 50; C. Const integer max = 50; D. Const max 50;, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Tin học Lớp 11: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, câu lệnh nào sau đây là khai báo hằng? A. Const max = 50; B. Const max := 50; C. Const integer m”

  1. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, cấu trúc khai báo hằng là: CONST <Tên hằng> = <giá trị> ;

    Trong đó Tên hằng được đặt theo quy tắc Pascal.

    Đáp án: A

    Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button