Tiếng Anh Lớp 9: Without his help, we would not have been successful. Had it

Tiếng Anh Lớp 9: Without his help, we would not have been successful. Had it, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 9: Without his help, we would not have been successful. Had it”

 1.  Had it not been for his help, we would not have been successful.
  Dịch:nếu không nhờ sự giúp đỡ của anh ấy, tôi đã không thành công.
  câu điều kiện loại 3 dạng đảo ngữ
    Had + S1 + (not) + past participle, S2 + would/might/could… + have + past participle
  cấu trúc without/if it hadn’t been for:nếu không nhờ

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button