Tiếng anh Lớp 6: hoa is going on…..(1)this summer.First,she is going……..(2)Ha Long Bay,HCM Mausoleum……..(3)Hoi An twon…..(4)five day.She is

Tiếng anh Lớp 6: hoa is going on…..(1)this summer.First,she is going……..(2)Ha Long Bay,HCM Mausoleum……..(3)Hoi An twon…..(4)five day.She is going to stady….(5)her uncle in HN…………(6),she is going to stady in a hotel in Hue for two days.She is going to see the…….(7)and Thien Mu………..(8) . 1.A.vacation       B.season           C.school      D.house 2.A.visit              B.to visit           C.visits        D.visiting 3.A.or                 B.because         C.and           D.but 4.A.on                B.at                    C.in             D.for 5.A.with             B.up                  C.for            D.after   6.A.and              B.Then              C.Because    D.Finally 7.A.beach            B.River             C.Citadel     D.Lake 8.A museum         B.Temple          C.Stadium      D.Pagoda, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tiếng anh Lớp 6: hoa is going on…..(1)this summer.First,she is going……..(2)Ha Long Bay,HCM Mausoleum……..(3)Hoi An twon…..(4)five day.She is”

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button