Tiếng Anh Lớp 12: Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Tiếng Anh Lớp 12: Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions. The situation got out of hand when the festival organisers couldn’t foresee that the mob would get angry because they were stopped from taking the offerings. A. hard to complete B. difficult to control C. impossible to find D. unlikely to happen, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 12: Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.”

  1. Giải đáp: B

    Từ mới: Out of hand (ngoài tầm tay) = difficult to control (khó kiểm soát)

    Dịch nghĩa: Tình hình đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát khi các nhà tổ chức lễ hội không thể lường trước được rằng đám đông sẽ nổi giận vì họ đã ngừng tham gia lễ vật.

    Trả lời

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ