Tiếng Anh Lớp 10: Not until I came home             I had lost my key. A.  I realized          B. I had realized   C. did I realize      D. will I real

Tiếng Anh Lớp 10: Not until I came home             I had lost my key. A.  I realized          B. I had realized   C. did I realize      D. will I realize, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 10: Not until I came home             I had lost my key. A.  I realized          B. I had realized   C. did I realize      D. will I real”

  1. C
    Đảo ngữ với “not until”

    Not until + mệnh đề + trợ động từ + S + V…(Mãi cho đến khi …thì…)

    Dịch nghĩa: Mãi cho đến khi tôi về nhà thì tôi mới nhận ra tôi mất chìa khóa.

    Trả lời

Viết một bình luận