Tiếng Anh Lớp 10: Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three . 1. A. chore B. work C. more D.

Tiếng Anh Lớp 10: Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three . 1. A. chore B. work C. more D. divorce 2. A. trashed B. talked C. reached D. loved 3. A. prepare B. help C. tennis D. tell 4. A. husband B. mum C. contribute D. vulnerable Choose the word which has a different stress pattern from the others. 5. A. enormous B. extended C. ungrateful D. elderly 6. A. vulnerable B. psychologist C. society D. responsible 7. A. Private B. Provide C. Arrange D. Advise 8. A. Recipe B. Cinema C. Similar D, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 10: Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three . 1. A. chore B. work C. more D.”

 1. Mỗi lần hỏi một bài thôi em nhé.

  1. A. chore B. work C. more D. divorce
  2. A. trashed B. talked C. reached D. loved
  3. A. prepare B. help C. tennis D. tell
  4. A. husband B. mum C. contribute D. vulnerable

  Trả lời

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ