Tiếng Anh Lớp 10: “If I were you, I would take this chance for further study,” he said to her. A.  He advised her to take that chance to study further.

Tiếng Anh Lớp 10: “If I were you, I would take this chance for further study,” he said to her. A.  He advised her to take that chance to study further. B.  He ordered her to take that chance for further study. C.  He instructed her to take this chance for further study. D.  He reminded her to take this chance to study further., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 10: “If I were you, I would take this chance for further study,” he said to her. A.  He advised her to take that chance to study further.”

 1. A
  Câu đề: “Nếu tôi là bạn thì tôi sẽ nắm lấy cơ hội này để học lên.” Anh ấy nói với cô ấy. Advise sb to do sth: khuyên ai làm gì đó

  Instruct sb to do sth: hướng dẫn ai làm gì Order sb to do sth: ra lệnh ai làm gì Remind sb to do sth: nhắc nhở ai làm gì

  Trong lời nói trực tiếp có mệnh đề “ If I were you” để đưa ra lời khuyên nên trong lời nói gián tiếp dùng động từ “advise”

  Dịch nghĩa: Anh ấy khuyên cô ấy nắm lấy cơ hội để học lên.

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button