Sinh học Lớp 9: Có 3 hợp tử A,B,C cùng loài nguyên phân 1 số lần ko bằng nhau và đã tạo ra 28 tế bào con a,Xác định số lần nguyên phân và số tế bào con

Sinh học Lớp 9: Có 3 hợp tử A,B,C cùng loài nguyên phân 1 số lần ko bằng nhau và đã tạo ra 28 tế bào con a,Xác định số lần nguyên phân và số tế bào con tạo ra của mỗi hợp tử.Biết rằng theo thứ tự 3 hợp tử A,B,C có số lần nguyên phân giảm dần b,Trong quá trình nguyên phân của 3 hợp tử MT đã cung cấp tổng số 1150 NST.Xác định tên của loài và số NST có trong toàn bộ các tế bào con đc tạo ra., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 thought on “Sinh học Lớp 9: Có 3 hợp tử A,B,C cùng loài nguyên phân 1 số lần ko bằng nhau và đã tạo ra 28 tế bào con a,Xác định số lần nguyên phân và số tế bào con”

 1. a. do số lần nguyên phân giảm dần, nên gọi:

  số lần NP hợp tử A là k, của B là k – 1, của C là k-2.

  theo đề: 2^k + 2^k-1 + 2^k-2 = 28 => 2^k = 16.

  vậy: số lần NP của A là 4, B là 3, C là 2

  + số tb con được tạo ra từ mỗi hợp tử:

  A là 2^4 = 16 tb

  B là 2^3 = 8 tb

  C là 2^2 = 4 tb

  b.

  – xác định tên loài: 2n.(2^4 – 1 + 2^3 – 1 + 2^2 – 1) = 1150

  => 2n = 46 => đây là bộ NST của người.

  – số NST trong toàn bộ TB con tạo ra:

  (16+8+4).46 = 1288 NST

  Reply

Leave a Comment

Contact Me on Zalo
Call Now Button