Sinh học Lớp 12: Trong quần thể của một loài lưỡng bội, xét một gen có hai alen là A và a. Cho biết không c&oac

Sinh học Lớp 12: Trong quần thể của một loài lưỡng bội, xét một gen có hai alen là A và a. Cho biết không có đột biến xảy ra và quá trình ngẫu phối đã tạo ra trong quần thể 5 loại kiểu gen về gen trên. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây giữa hai cá thể của quần thể trên cho đời con có tỉ lệ phân li kiểu gen là 1 : 1 A. AA × Aa B. Aa × aa C. X A X A × X a Y D. X A X a × X A Y, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Sinh học Lớp 12: Trong quần thể của một loài lưỡng bội, xét một gen có hai alen là A và a. Cho biết không c&oac”

 1. Giải đáp C

  1 gen có 2 alen, tạo ra được 5 kiểu gen về gen này

  =>Gen nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X

  Phép lai C và D thỏa mãn

  Xét phép lai C có

       P : XAXA ×  XaY

       F1 : 1 XAXa : 1 XAY

      Tỉ lệ phân li  1 :1

      Xét phép lai D có

       XAXa × XAY.

       F1 : 1 XAXA : 1 XAXa :  1 XAY : 1 XaY

      Tỉ lệ phân li  3 :1

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button