Sinh học Lớp 12: Ở một loài thực vật, tiến hành 2 phép lai : – Phép lai 1 : Cho P thuần chủng lai với nhau được F 1-1 t

Sinh học Lớp 12: Ở một loài thực vật, tiến hành 2 phép lai : – Phép lai 1 : Cho P thuần chủng lai với nhau được F 1-1 toàn cây hoa đỏ. Cho F 1-1 lai phân tích, được tỉ lệ là 3 trắng: 1 đỏ. – Phép lai 2: Cho các cá thể P thuần chủng khác nhau bởi các cặp gen tương phản lai với nhau, được F 1-2 đồng loạt cây hoa đỏ, thân cao. Cho F 1-2 lai phân tích, F 2-2 thu được 4 loại kiểu hình là: hoa đỏ, thân cao; hoa đỏ, thân thấp; hoa trắng, thân cao và hoa trắng, thân thấp; trong đó, cây hoa đỏ, thân thấp chiếm tỉ lệ 20%. Biết rằng tính trạng chiều cao cây do 1 cặp gen qui định. Theo lý thuyết, kiểu hình hoa đỏ, thân cao ở F 2-2 chiếm tỉ lệ bao nhiêu? A. 20% B. 30% C. 45% D. 5%, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Sinh học Lớp 12: Ở một loài thực vật, tiến hành 2 phép lai : – Phép lai 1 : Cho P thuần chủng lai với nhau được F 1-1 t”

 1. Giải đáp D

  – Xét phép lai 1:

  Cho F1-1 hoa đỏ lai phân tích, được tỉ lệ là 3 trắng: 1 đỏ = 4 tổ hợp  = 4 × 1 nên cây hoa đỏ ở F1-1 dị hợp 2 cặp gen (AaBb). Kết quả phép lai thu được: 1 A-B-: 1A-bb: 1 aaB-: 1 aabb trong đó A-B- qui định hoa đỏ nên 3 kiểu gen còn lại (A-bb, aab- và aabb) đều qui định hoa trắng.

  – Xét phép lai 2:

  Cho các cá thể P thuần chủng khác nhau bởi các cặp gen tương phản lai với nhau, được F1-2 đồng loạt cây hoa đỏ, thân cao nên cây hoa đỏ, thân cao ở F1-2 mang 3 cặp gen dị hợp.

  F1-2 lai phân tích, F2-2 thu được 4 loại kiểu hình là: hoa đỏ, thân cao; hoa đỏ, thân thấp; hoa trắng, thân cao và hoa trắng, thân thấp; trong đó, cây hoa đỏ, thân thấp chiếm tỉ lệ 20% nên có hiện tượng hoán vị gen xảy ra.

  Cây hoa đỏ, thân thấp có qui ước gen tương ứng là (A-B-, dd). Kiểu gen này có thể được biểu di

  Trả lời

Viết một bình luận