Sinh học Lớp 12: Khi nói về đột biến nhiễm sắc thể, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? (I). Đột biến chuyể

Sinh học Lớp 12: Khi nói về đột biến nhiễm sắc thể, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? (I). Đột biến chuyển đoạn không bao giờ làm thay đổi số lượng gen có trong tế bào. (II). Đột biến đảo đoạn không làm thay đổi số lượng gen trên nhiễm sắc thể. (III). Đột biến thể ba làm tăng số lượng nhiễm sắc thể có trong tế bào. (IV). Ở các đột biến đa bội chẵn, số lượng nhiễm sắc thể luôn là số chẵn . A. 3 B. 2 C. 1 D. 4, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Sinh học Lớp 12: Khi nói về đột biến nhiễm sắc thể, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? (I). Đột biến chuyể”

 1. Chọn đáp án A

  Có 3 phát biểu đúng, đó là II, III và IV.

  ý I sai vì chuyển đoạn không tương hỗ sẽ làm thay đổi số lượng gen trên NST. Qua thụ tinh thì sẽ tạo ra hợp tử bị thay đổi số lượng gen.

  þ II đúng vì đảo đoạn chỉ làm thay đổi vị trí sắp xếp của gen.

  þ III đúng vì đột biến thể ba sẽ làm tăng số lượng NST có trong tế bào.

  þ IV đúng vì đa bội chẵn (4n,6n,8n…) luôn có số lượng NST là số chẵn.

  Trả lời

Viết một bình luận