Ngữ văn Lớp 8: II. Choose the word which has a different stress pattern from the others.  1. A. entrance B. lesson C. dancer D. police  2. A. disc

Ngữ văn Lớp 8: II. Choose the word which has a different stress pattern from the others.  1. A. entrance B. lesson C. dancer D. police  2. A. discover B. confidence C. relation D. employment  3. A. pasture B. highland C. cattle D. provide  4. A. buffalo B. envious C. represent D. complicated   5. A. harmful B. slowly C. cloudy D. unique, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Ngữ văn Lớp 8: II. Choose the word which has a different stress pattern from the others.  1. A. entrance B. lesson C. dancer D. police  2. A. disc”

 1. 1. D. police (âm 2, còn lại âm 1)

  2. B. confidence (âm 1, còn lại âm 2)

  3. D. provide (âm 2, còn lại 1)

  4. B.envious (âm 2, còn lại 1)

  5. D.unique (âm 1, còn lại 2)

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button