Hóa học Lớp 9: Nhiệt phân 6,86 gam Cu(OH)2 đến khi phản ứng hoàn toàn thu được m gam chất rắn đen. a. Tính giá trị m. b. Cho toàn bộ chất rắn đen trên

Hóa học Lớp 9: Nhiệt phân 6,86 gam Cu(OH)2 đến khi phản ứng hoàn toàn thu được m gam chất rắn đen. a. Tính giá trị m. b. Cho toàn bộ chất rắn đen trên tác dụng hết với 40 gam dd HCl C%. Tính nồng độ phần trăm của dd HCl đã dùng. ( Cho Cu=64 , O=16 , H=1 ), giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Hóa học Lớp 9: Nhiệt phân 6,86 gam Cu(OH)2 đến khi phản ứng hoàn toàn thu được m gam chất rắn đen. a. Tính giá trị m. b. Cho toàn bộ chất rắn đen trên”

  1. nCu(OH)2=0,07 molCu(OH)2>CuO+H2O0,07               0,07                  moa, mCuO=0,07.80=5,6 gb, CuO+2HCl>CuCl2+ H2O0,07      0,17mHCl=5,11 gC%HCl=5,11:40.100=12,775 %

    .

    Trả lời
  2. nCuOH2=0,07 mola, CuOH2>CuO+H2O        0,07           0,07          (mol)mCuO=0,07.80=5,6 gb, CuO+2HCl>CuCl2+H2O      0,07   0,14                     (mol)mHCl=0,14.36,5=5,11g=>C%HCl=5,1140.100%=12,775%Vy C%=12,775%

    .

    Trả lời

Viết một bình luận