Hóa học Lớp 9: Đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít khí A gồm CO và hiđrocacbon phải dùng vừa đủ 39,2 lít cho 2 thì sau phản ứng thu được 8,96 lít CO2 và 1,8 g

Hóa học Lớp 9: Đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít khí A gồm CO và hiđrocacbon phải dùng vừa đủ 39,2 lít cho 2 thì sau phản ứng thu được 8,96 lít CO2 và 1,8 gam H2O. a. Xác định công thức hóa học của hiđrocacbon. Biết rằng thể tích các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. b. Tính phần trăm thể tích mỗi khí trong A., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Hóa học Lớp 9: Đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít khí A gồm CO và hiđrocacbon phải dùng vừa đủ 39,2 lít cho 2 thì sau phản ứng thu được 8,96 lít CO2 và 1,8 g”

  1. a, nA=6,72 : 22,4=0,3 molVO2=39,2 : 5=7,84g=>nO2=0,35 molnCO2=8,96 : 22,4=0,4 molnH2O=1,8 : 18=0,1 mol=>nO (CO)=2nCO2+nH2O2nO2=2.0,4+0,10,35.2=0,2 mol=>nhidrocacbon=0,30,2=0,1 mol0,2 mol CO0,2 mol CO2=>0,1 mol hidrocacbon0,2 mol CO2+0,1 mol H2O=>Số C=0,2 : 0,1=2; số H=0,1.2:0,1=2Vậy CT cần tìm  C2H2b, %VCO=%nCO=0,20,3.100%=66,67%%VC2H2=100%66,67%=33,33%

    ..

    Trả lời

Viết một bình luận