Hóa học Lớp 8: Thổi dòng khí CO đi qua ống sứ nung nóng chứa 19,2 gam hỗn hợp A gồm CuO, ngo và một oxit kim loại RaOb tới khi phản ứng hoàn toàn thu

Hóa học Lớp 8: Thổi dòng khí CO đi qua ống sứ nung nóng chứa 19,2 gam hỗn hợp A gồm CuO, ngo và một oxit kim loại RaOb tới khi phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn B còn lại trong ống nghiệm 16 gam. Cho toàn bộ chất rắn B phản ứng vừa đủ với 400ml dung dịch HCl 1M. Sau phản ứng thấy thoát ra 2,24 lít H2 (đktc) còn lại 6,4 g chất rắn không tan. Viết phương trình hóa học xảy ra ? Xác định kim loại R và công thức hóa học của oxit kim loại R trong hỗn hợp A?, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Hóa học Lớp 8: Thổi dòng khí CO đi qua ống sứ nung nóng chứa 19,2 gam hỗn hợp A gồm CuO, ngo và một oxit kim loại RaOb tới khi phản ứng hoàn toàn thu”

 1. CuO+CO->Cu+CO2 

    x                 x               (mol)

  MgO+CO->Mg+CO2

    y                 y                 (mol)

  RaOb+bCO->aR+bCO2

    z                    az                (mol)

  Mg+2HCl->MgCl2+H2

    y                               y          (mol)

  R+2bHCl->RClb+bH2

  az                            baz          (mol)

  Chất rắn không tan là Cu có mCu=6,4g=>nCu=0,1 mol

  =>nCuO=0,1 mol=>x=0,1 mol

  mA-mB=mO (hhA)=>mO(hhA)=19,2-16=3,2 g

  =>nO(hhA)=0,2 mol=>x+y+bz=0,2 =>y+bz=0,1 (1)

  nH2=0,1 mol=>y+baz=0,1 (2)

  mB=24y+64.0,1+Raz=16=>24y+Raz=9,6 (3)

  (2)=>24y+24baz=2,4

  Láy (3)-(2)=>(R-24b)az=9,6 

  lấy (2)-(1) được: bz.(a-1)=0<=>a-1=0 (do bz>0)

  =>a=1=>ROb

  Nếu b=1=>y+z=0,1=>z<0,1

  =>(R-24).0,1<9,6=>R-24>96

  =>R>120

  Mà R tác dụng được với HCl

  =>R là Bari (Ba)

  =>CT hóa học của RaOb là: BaO

  Vậy R là Ba; CTHH oxit là BaO
  Trả lời

Viết một bình luận