Hóa học Lớp 8: Câu 1: Hoàn thành các PTHH của các phản ứng sau: A.  4Na     +   ?               →   ? Na2O B. ?Hcl  +  caco3     →   cacl2   +  H2

Hóa học Lớp 8: Câu 1: Hoàn thành các PTHH của các phản ứng sau: A.  4Na     +   ?               →   ? Na2O B. ?Hcl  +  caco3     →   cacl2   +  H2O  +  ? A.        Fe         +  ?Hcl       →    fecl2     +  H2                                    B.        ?         +  2agno3  →   Cu(NO3)2  +  2Ag C. Al + H2SO4  ?       + H2                       d. Fecl2 + Cl2     fecl3 I.fes2 + O2   Fe2O3 + SO2                                   e) fexoy + Al     Fe+ Al2O3 K.Fe(OH)2 + O2 + H2O   Fe(OH)3                     g) naoh + Al + H2O     naalo2+H2 Câu 4 Tính khối lượng của:        a) 0,1 mol Cl      b) 0,1 mol Cl2 Tính thể tích (đktc) của:   a) 0,3 mol N2      b) hỗn hợp gồm 1mol H2 và 2 mol CO2   Câu 5:  Khi cho khí hiđro đi qua 32 gam bột sắt (III) oxit (Fe2O3) nung nóng người ta thu được sắt và hơi nước (H2O). a.      Lập phương trình hóa học của phản ứng xảy ra. b.      Tính thể tích khí hiđrô cần dùng (ở đktc). c.       Tính khối lượng sắt thu được (Biết lượng sắt thu được bị hao hụt 10%)., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 8: Câu 1: Hoàn thành các PTHH của các phản ứng sau: A.  4Na     +   ?               →   ? Na2O B. ?Hcl  +  caco3     →   cacl2   +  H2”

 1. 1) 4Na + O2 -> 2 Na2O
  2HCl + CaCO3 -> CaCl2 + CO2 + H2O 
  Fe + 2HCl -> FeCl2+ H2
  Cu+ 2AgNO3 -> Cu(NO3)2 +2Ag
  2Al + 3H2SO4 -> Al2(SO4)3 + 3H2 
  2FeCl2 + Cl2-> 2FeCl3 
  4FeS2 + 11O2 -> 2Fe2O3 + 8SO2
  3FexOy   +  2yAl -> yAl2O3 +3xFe 
  2Fe(OH)2 + 1/2O2 + H2O -> 2Fe(OH)3 
  Al + NaOH + H2O -> NaAlO2 + 3/2 H2 
  4) mCl = 0,1.35,5=3,55              mCl2= 0,1.71=7,1
      VN2 = 0,3.22,4 = 6,72         Vhh = 3.22,4 = 67,2 
  5) a Fe2O3 + 3H2 ->2 Fe + 3H2O
  b ) nFe2O3 = 0,2 => nH2 = 0,6 => VH2 = 13,44 lit
  c nFe = 0,4 => mFe = 22,4 => mFe nhận được = 22,4.90%=20,16

  Trả lời

Viết một bình luận