Hóa học Lớp 9: Cho 69.6g MnO2 tác dụng với HCl đặc (dư) thu được 1 lượng khí X. Dẫn khí X vào 500ml DD NaOH 4M thu được dd A. Tính nồng độ mol các chấ

Hóa học Lớp 9: Cho 69.6g MnO2 tác dụng với HCl đặc (dư) thu được 1 lượng khí X. Dẫn khí X vào 500ml DD NaOH 4M thu được dd A. Tính nồng độ mol các chất trong dung dịch A, cho rằng thể tích dung dịch sau phản ứng thay đổi không đáng kể., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

4 bình luận về “Hóa học Lớp 9: Cho 69.6g MnO2 tác dụng với HCl đặc (dư) thu được 1 lượng khí X. Dẫn khí X vào 500ml DD NaOH 4M thu được dd A. Tính nồng độ mol các chấ”

 1. nMnO2=69,6 : 87=0,8 molMnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O0,8−−−−−−−−−−>0,8                (mol)nNaOH=0,5.4=2 mol=>NaOH dư, Cl2 hết2NaOH + Cl2 → NaClO + NaCl + H2O1,6<−−0,8−−>0,8         0,8               (mol)V=0,5 lítCM NaCl=CM NaClO=0,80,5=1,6 MnNaOH dư=2−1,6=0,4 mol=>CM NaOH dư=0,40,5=0,8MVậy CM NaCl=CM NaClO=1,6M; CM NaOH dư=0,8M

  Trả lời
 2. nMnO2=69,6 : 87=0,8 molMnO2 + 4HCl  MnCl2 + Cl2 + 2H2O0,8>0,8                (mol)nNaOH=0,5.4=2 mol=>NaOH , Cl2 hết2NaOH + Cl2  NaClO + NaCl + H2O1,6<0,8>0,8         0,8               (mol)V=0,5 lítCM NaCl=CM NaClO=0,80,5=1,6 MnNaOH =21,6=0,4 mol=>CM NaOH =0,40,5=0,8MVậy CM NaCl=CM NaClO=1,6M; CM NaOH =0,8M..

  Trả lời
 3. MnO2+4HCl→MnCl2+Cl2+H2O
  Ta có: nMnO2=69,6/(55+16.2)=0,8mol
  Theo phản ứng: nCl2=nMnO2=0,8mol
  Ta có: nNaOH=0,5.4=2mol
  Cl2+2NaOH→NaCl+NaClO+H2O
  Vì nNaOH>2nCl2=> NaOH 
  -> nNaCl=nNaClO=nCl2=0,8mol
  nNaOHdư=2−0,8.2=0,4mol
  Vdungdịch=500ml=0,5lít
  -> CMNaCl=CMNaClO=0,8/0,5=1,6M
  CMNaCldư=0,4/0,5=0,8M

  Trả lời

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ