Hóa học Lớp 8: 1/ Khối lượng của 0,2 mol SO2; 1,5 mol CaCO3; 0,1 mol Fe2(SO4)3; 0,1 mol CuSO4; 4,48 lít CO2 2/ Thể tích khí ở đktc của 0,1 mol H2; 0

Hóa học Lớp 8: 1/ Khối lượng của 0,2 mol SO2; 1,5 mol CaCO3; 0,1 mol Fe2(SO4)3; 0,1 mol CuSO4; 4,48 lít CO2 2/ Thể tích khí ở đktc của 0,1 mol H2; 0,25 mol SO2; 0,2 mol NH3; 16gCH4; 3,2 g O2; 1,8.1023 ptử N2 3/ Số mol của 4,48 lít O2; 34,2g Al2(SO4)3; 48g CuSO4; 1,2.1023p tử HCl ; 13,44 lít CO2 1/ Tính thành phần % của từng ng tố trong các hợpchất:Fe(NO3)3.10H2O; Mg(HCO3)2 ; KH2PO4; Na2CO3.5H2O; MgCO3;   ZnSO4;  BaCl2; Cr2(SO4)3; Mg3(PO4)2; Cu(NO3); Ba3(PO4)2; HNO3 2/ Viết các công thức hóa học của các hợp chất tạo bởi các thành phần sau và gọi tên các hợp chất đó a/ hợp chất A có 2Fe và 3 O                       b/ hợp chất B có 2Al và 3SO4                                 c/ hợp chất C có 3Ca và 2PO4                  d/ hợp chất D có 1Al và 3NO3          e/ hợp chất X có 1Fe và 3 OH                  g/ hợp chất M có 1Ba và 2HSO4 MOng mn giúp ạ, cảm ơn ạ, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai