Hóa học Lớp 11: Dãy các ion nào sau đây có thể tồn tại trong cùng một dung dịch: A. Fe 3+ , Cl – , N

Hóa học Lớp 11: Dãy các ion nào sau đây có thể tồn tại trong cùng một dung dịch: A. Fe 3+ , Cl – , NH 4 + , SO 4 2- , S 2- B. Mg 2+ , HCO 3 – , SO 4 2- , NH 4 + C. Fe 2+ , H + , Na + , Cl – , NO 3 – D. Al 3+ , K + , Br – , NO 3 – , CO 3 2-, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 11: Dãy các ion nào sau đây có thể tồn tại trong cùng một dung dịch: A. Fe 3+ , Cl – , N”

 1. Giải đáp B

  Các ion muốn tồn tại trong cùng dung dịch thì không phản ứng với nhau tạo chất kết tủa, chất khí, chất điện li yếu.

  Ở đáp án A:  2Fe3++ S2-→ 2Fe2++ S↓ (phản ứng oxi hóa khử) nên các ion này không cùng tồn tại

  Ở đáp án B: Mg2+, HCO3, SO42-, NH4+ các ion này không phản ứng với nhau tạo chất kết tủa, chất khí, chất điện li yếu nên các ion này cùng tồn tại

  Ở đáp án C: 3Fe2++ 4H++ NO3→ 3Fe3++ NO↑+ 2H2O nên các ion này không cùng tồn tại

  Ở đáp án D: 2Al3+ + 3CO32-+ 3H2O→ 2Al(OH)3↓+ 3CO2↑ nên các ion này không cùng tồn tại

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ