Hóa học Lớp 11: Bài 1. Một dung dịch chứa 0,2mol Al 3 + ; 0,3mol  Mg 2 + ; 0,4mol  NO 3 – , và x mol  SO 4 2 – . Gi

Hóa học Lớp 11: Bài 1. Một dung dịch chứa 0,2mol Al 3 + ; 0,3mol  Mg 2 + ; 0,4mol  NO 3 – , và x mol  SO 4 2 – . Giá trị của x là :  A. 0,3mol         B. 0,4mol        C. 0,5mol          D. 0,6mol  Bài 2. Dung dịch A chứa x mol  Cl – ; 2x mol SO 4 2 – ; 0,5mol  Fe 3 + và 0,8 mol Cu 2 + . Vậy giá trị của x là : A. 0,38mol       B. 0,44mol       C. 0,62mol        D. 0,74mol Bài 3. Dung dịch X chứa 0,5mol  Na + , x mol  Ca 2 + ; 0,7 mol  Cl – và 0,5 mol  NO 3 – Giá trị của x là : A. 0,35mol       B. 0,45mol       C. 0,55mol        D. 0,65mol Bài 4. Dung dịch nào sau đây tồn tại được :  A. Dung dịch chứa : 0,01mol  Mg 2 + ; 0,05mol  Mg 2 + 3 ; 0,09mol  SO 4 2 – B.Dung dịch chứa : 0,2mol  Mg 2 + 3 ; 0,4mol  Mg 2 + 6 ; 0,3mol  NO 3 – và 0,8mol  Cl – C.Dung dịch chứa : 0,15mol  Cu 2 + ; 0,3mol  Al 3 + ; 0,6mol  SO 4 2 – và 0,1mol  NO 3 – , D.Dung dịch chứa : 0,25mol  Fe 3 + , 0,25mol  Na + ; 0,3 mol  SO 4 2 – và 0,4 mol Cl – Bài 5.Dung dịch nào sau đây không tồn tại được . A.Dung dịch chứa : 0,1mol  Na + ; 0,2mol  Mg 2 + ; 0,2mol  SO 4 2 – và 0,1mol  Cl – B.Dung dịch chứa : 0,2mol  Mg 2 + 6 ; 0,5mol  Cu 2 + ; 0,6mol  Cl – và 0,8mol  NO 3 – , C.Dung dịch chứa : 0,3mol Al 3 + ; 0,3mol  Mg 2 + 3 ; 0,4mol  SO 4 2 – ; 0,6mol  NO 3 – D.Dung dịch chứa : 0,5mol  Na + ; 0,7mol  Cl – 0 ; 0,1mol  Cl – 1 , ; 0,45mol  SO 4 2 – Bài 6. Dung dịch X chứa x mol  Na + ; y mol  Mg 2 + ; z mol  Al 3 + , t mol  SO 4 2 – , và e mol  NO 3 – . Biểu thức liên hệ giữa chúng là :  A.x+y+z=t+e        B.x+y/2+z/3=t/2+e       C.x+2y+3z=2t+e        D.x+2y=3z+2t+e Bài 7. Dung dịch A chứa 0,05 mol Na2SO4 và 0,02mol NaNO3 . Số mol mỗi ion trong dung dịch A là : A.0,12 mol Na + ; 0,05mol  SO 4 2 – ; 0,02mol  NO 3 – B.0,07 mol  Na + ; 0,05mol  SO 4 2 – ; 0,02mol  NO 3 – C.0,05 mol  Na + ; 0,05mol  SO 4 2 – ; 0,02mol  NO 3 – D.0,12 mol  Na + ; 0,02mol  SO 4 2 – ; 0,05mol  NO 3 – Bài 8. Dung dịch B chứa 0,7mol Al2 (SO4 )3 ; 0,8mol CuSO4 . Số mol mỗi ion trong dung dịch B là : A.0,7mol  Al 3 + ; 1,5mol SO 4 2 – ; 0,8mol  Cu 2 + B.1,4mol  Al 3 + ; 1,5mol  SO 4 2 – : 0,8mol Cu2+ C.0,7mol Al 3 + ; 2,9mol  SO 4 2 – ; 0,8mol Cu2+ D.1,4mol  Al 3 + ; 2,9mol  SO 4 2 – ; 0,8mol Cu2 + Bài 9. Dung dịch X chứa 0,2 mol Na2SO4 ; 0,3mol CuSO4 ; 0,2mol Fe2 (SO4)3 ; 0,3mol NaNO3 và 0,4mol Cu (NO3)2 . Số mol mỗi ion trong dung dịch X là : A.0,4mol Na + ; 0,7mol  SO 4 2 – ; 0,4mol  Fe 3 + ; 0,7mol  NO 3 – B.0,7mol Na + ; 1,1mol  SO 4 2 – ; 0,4mol  Fe 3 + ; 1,1 mol  NO 3 – C.0,7mol  Na + ; 1,1 mol SO 4 2 – ; 0,4mol  Fe 3 + ; 0,7mol  NO 3 – D.0,5mol Na + ; 0,7mol SO 4 2 – ; 0,4mol  Fe 3 + ; 0,7mol  NO 3 – Bài 10 . Một dung dịch chứa 0,02mol  Na + ; 0,03mol  Cu 2 + ; 0,01mol  SO 4 2 – và 0,06mol  NO 3 – . Dung dịch trên tạo nên từ dung dịch nào trong các dung dịch sau : A.0,02mol Na2SO4 và 0,03mol Cu ( NO3 ) 2 B.0,01mol Na2SO4 và 0,03mol Cu ( NO3 ) 2 C.0,02mol NaNO3 và 0,03mol CuSO4 D.0,01mol Na2SO4 và 0,06mol Cu(NO3)2, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai