Địa lí Lớp 12: Cho bảng số liệu: LAO ĐỘNG TỪ 15 TU Ổ I TRỞ LÊN ĐANG LÀM VIỆC HÀNG NĂM PHÂN THEO THÀNH THỊ V&Ag

Địa lí Lớp 12: Cho bảng số liệu: LAO ĐỘNG TỪ 15 TU Ổ I TRỞ LÊN ĐANG LÀM VIỆC HÀNG NĂM PHÂN THEO THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN Ở NƯỚC TA NĂM 2005 VÀ NĂM 2015 (Đơn vị: nghìn người) (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, Hà Nội, 2017) Để thể hiện cơ cấu lao động từ 15 tuổi tr ở lên đang làm việc hàng năm phân theo thành thị và nông thôn ở nước ta năm 2005 và năm 2015, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất? A. Biểu đồ tròn B. Biểu đồ miền C . Biểu đồ đường D. Biểu đồ cột ghép, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Địa lí Lớp 12: Cho bảng số liệu: LAO ĐỘNG TỪ 15 TU Ổ I TRỞ LÊN ĐANG LÀM VIỆC HÀNG NĂM PHÂN THEO THÀNH THỊ V&Ag”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ